About us

บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเฉพาะงานด้านการป้องกันอัคคีภัยเป็นสำคัญ  โดยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการป้องกันอัคคีภัยโดยเฉพาะ  วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ศึกษาจบปริญญาโททางด้านการบริหารการป้องกันอัคคีภัย  จากสหรัฐอเมริกา  และทีมงานซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี  จึงทำให้สามารถทำการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้านการป้องกันอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี  จากประสบการณ์และผลงานในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัยมาหลายปี  จึงทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัยให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากล